Enova365 to program dedykowany do całkowitego zarządzania firmą lub instytucją, wspierający wszystkie obszary ich działania. 

Enova365 Księgowość jest narzędziem najnowszej generacji, umożliwiającym prowadzenie ewidencji dokumentów, sporządzanie zarówno aktualnych, jak i okresowych deklaracji i sprawozdań. Jest to optymalne narzędzie przeznaczone do obsługi księgowości przedsiębiorstwa i jego finansów.

Moduły podstawowe

 • enova365 Księga Podatkowa

  enova365 Księga Podatkowa

  enova365 Księga Podatkowa

  Księga podatkowa – narzędzie dedykowane do prowadzenia księgowości w uproszczonej formie. Dla...

  Zajrzyj
 • enova365 Księga Handlowa

  enova365 Księga Handlowa

  enova365 Księga Handlowa

  Księga handlowa – dedykowana jest do księgowania, działa w oparci o plan...

  Zajrzyj
 • enova365 Księga Inwentarzowa

  enova365 Księga Inwentarzowa

  enova365 Księga Inwentarzowa

  Księga Inwentarzowa To narzędzie, które umożliwia ewidencjonowanie majątku przedsiębiorstwa wg Krajowych (KSR)...

  Zajrzyj
 • enova365 Preliminarz EŚP

  enova365 Preliminarz EŚP

  enova365 Preliminarz EŚP

  Moduł ten umożliwia prezentowanie prognozy płatności na podstawie terminów płatności oraz wprowadzanie...

  Zajrzyj
 • enova365 Delegacje Służbowe

  enova365 Delegacje Służbowe

  enova365 Delegacje Służbowe

  Moduł ten wspomaga proces rejestracji, obsługi oraz rozliczania delegacji zarówno krajowych, jak...

  Zajrzyj
 • enova365 Podgląd

  enova365 Podgląd

  enova365 Podgląd

  Narzędzie to daje możliwość podglądu danych bez opcji edycji ich. Moduł Enova365 Podgląd...

  Zajrzyj
 • enova365 Analizy Wielowymiarowe

  enova365 Analizy Wielowymiarowe

  enova365 Analizy Wielowymiarowe

  Jest narzędziem przeznaczonym do budowania systemu kontrolingowego oraz tworzenia raportów w przedsiębiorstwie....

  Zajrzyj

Moduły dodatkowe

 • enova365 Harmonogram Zadań

  enova365 Harmonogram Zadań

  enova365 Harmonogram Zadań

  Część systemu, dzięki której akcje dotychczas wykonywane przez użytkownika będą inicjowane w...

  Zajrzyj
 • enova365 e-mail

  enova365 e-mail

  enova365 e-mail

  Moduł umożliwia dostęp do folderu Poczta dla wszystkich Użytkowników systemu. Dzięki tej funkcjonalności...

  Zajrzyj
 • enova365 SMS

  enova365 SMS

  enova365 SMS

  Moduł umożliwia wysyłanie wiadomości SMS z programu enova365 poprzez zewnętrzne bramki SMS Program...

  Zajrzyj
 • enova365 Platforma Managera

  enova365 Platforma Managera

  enova365 Platforma Managera

  Kluczowe informacje z różnych obszarów działalności firmy w formie wykresów dostępne w...

  Zajrzyj
 • enova365 Eksporty Księgowe

  enova365 Eksporty Księgowe

  enova365 Eksporty Księgowe

  Eksport kompletu dokumentów księgowych wraz z opisem analitycznym do odrębnej bazy danych...

  Zajrzyj
 • enova365 Importy Księgowe

  enova365 Importy Księgowe

  enova365 Importy Księgowe

  Moduł został zaprojektowany jako narzędzie wspierające pracę firm, których księgowość prowadzona jest...

  Zajrzyj
 • enova365 Wirtualne Rachunki Bankowe

  enova365 Wirtualne Rachunki Bankowe

  enova365 Wirtualne Rachunki Bankowe

  Moduł wspiera prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych Kontrahenci często...

  Zajrzyj
 • enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe

  enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe

  enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe

  Moduł automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w...

  Zajrzyj
 • enova365 Jednostki Budżetowe

  enova365 Jednostki Budżetowe

  enova365 Jednostki Budżetowe

  Moduł daje możliwość ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w oparciu o klasyfikacje budżetowe. Oprócz...

  Zajrzyj
 • enova365 Analizy MS Excel

  enova365 Analizy MS Excel

  enova365 Analizy MS Excel

  Umożliwia tworzenie dowolnych analiz księgowo-finansowych w oparciu o obroty i salda kont...

  Zajrzyj

człowiek w biurze
Program ten umożliwia  generacje planu konto dowolnej struktur ze oraz definiowanie kont syntetycznych, wedle indywidualnych potrzeb klienta, samoczynne tworzenie zapisów w dzienniku na podstawie specjalnego mechanizmu schematów księgowych.

Enova365 obsługuje również  deklaracje podatkowe, umożliwia obliczanie ich i przygotowanie gotowych do druku dokumentów.  Elastyczny mechanizm zestawień księgowych pozwala wykorzystywać program wedle różnych potrzeb zależnych od rodzaju instytucji, w jakich jest wykorzystywany.

Enova365 Księgowość zapewnia sprawne analizowanie wszystkich danych finansowych oraz szybki, prosty i całkowity nadzór nad działalnością firmy.  Program ten ułatwia nie tylko zamykanie miesiąca i roku obrachunkowego, ale również doskonale sprawdza się w codziennej pracy. Enova365 poza podstawowymi funkcjami księgowymi jest wyposażona w narzędzia takie jak Księga Handlowa przeznaczoną do przeprowadzania automatycznej ewidencji dokumentów i operacji gospodarczych, Księga inwentarzowa, dzięki której można prowadzić ewidencję majątku firmy, w zależności od zapotrzebowania wg Krajowych lub Międzynarodowych Standardów Rachunkowości czy Księga Podatkowa, wykorzystywana m.in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, która oferuje prowadzenie księgowości w najbardziej uproszczonej i przystępnej w obsłudze formie.

promocjasergregatory

Proces księgowy

Księgowość umożliwia uporządkowanie wszystkich informacji, koniecznych do podejmowania decyzji i sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem, program ten umożliwia podgląd struktury kosztów we wszystkich obszarach działalności. Enova365 księgowość pozwala sprawnie przeprowadzić wszystkie etapy zarządzania danymi, od ich ewidencjonowania, dekretowania i sporządzania sprawozdań, na szybkim kompletowaniu informacji koniecznych do dobrego administrowania firmą kończąc.

1. Ewidencja dokumentów

Praca księgowych opiera się na ewidencji dokumentów, która jest początkiem każdego procesu księgowego. Ewidencja dokumentów to wirtualna baza danych adekwatna do całkowitej dokumentacji księgowej przedsiębiorstwa. Ewidencja dokumentów zawiera zarówno dokumenty wprowadzane przez księgowych (faktury, polecenia księgowe) oraz te, które są podstawą księgowania, tworzone w innych modułach (faktury sprzedaży, listy płac, dokumenty, magazynowe).

Enova365 daje możliwość wprowadzania dokumentów na kilka sposobów, takich jak kopiowanie, import dokumentów oraz metodę matryc. Narzędzie to pozwala na prowadzenie importu i eksportu dokumentów zarówno przy pomocy standardowych metod (format tekstowy, Excel, XML), jak i zaawansowanych dodatków programowych, wśród których możemy wymienić enova365 Importy Księgowe enova365 Eksporty KsięgoweEnova365 Księgowość  pozwala na uzupełnienie dokumentów w dodatkowe informacje, przydatnych w księgowaniu (np. opis analityczny) na etapie ewidencjonowania. Kolejnym etapem po ewidencji, jest dekretacja, która może być wykonywana manualnie lub automatycznie (na podstawie schematów księgowań).

2. Rozliczanie VAT

Z momentem, kiedy zewidencjonowany dokument uzyskuje status wprowadzony, rozpoczyna się kolejny etap, rozliczanie podatków od towarów i usług. Program ten wyodrębnia wszystkie dokumenty i umożliwia ich rewidowanie na specjalnych listach Ewidencja VAT i Rejestr VAT, w których znajdują się elementy, będące podstawą rozliczenia w podatku VAT. 
System enova365 daje możliwość tworzenia deklaracji VAT7 i VAT-UE, zarówno w okresach kwartalnych, jak i miesięcznych oraz wysyłanie uprzednio podpisanych sygnaturą kwalifikowaną lub nie dokumentów bezpośrednio do urzędu 
Mechanizmy, jakimi posługuje się program, zapewniają kompleksowe rozliczenie podatku VAT zarówno w zakresie operacji wewnątrzwspólnotowych, jak i eksportu i importu, obejmującego towary i usługi. Enova365 to narzędzie, dzięki, któremu można dokonać korekt dokumentów z tytułu złych długów, pomaga w rozliczeniach VAT wg współczynnika korekt dokumentów, od marży i metodą kasową.

3. Ewidencja zapłat

Enova365 pozwala na prowadzenie w tym samym czasie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych, obszar Ewidencji środków pieniężnych odpowiada za ewidencjonowanie zapłat, to w nim rejestrowane są zarówno przelewy pracownicze z tytułu wynagrodzenia, jak i przelewy dla dostawców należne za dostarczane towary. Każda ewidencja, jaka ma miejsce za pomocą programu, może być dostosowana do potrzeb danej firmy, poprzez np. określenie praw dostępu dla administratorów. W wypadku ewidencji walutowej enova365 pozwala na przypisanie tabeli kursowej, która automatycznie przeliczy wypłaty, prowadzenie magazynu walut i obliczania różnic kursowych, powstałych w wyniku obrotu walutowego.

Księgowość oferuje tworzenia raportów kasowych i bankowych za dowolne okresy, otwieranie kilku raportów jednocześnie, w ramach jednej ewidencji oraz wsparcie programu przy odpowiedniej kolejności zamykania raportów i dynamicznego przeliczenia salda końcowego. Enova365 umożliwia ręczne wprowadzanie zapłat do raportów przy pomocy systemu matrycy zapłat. Zapłaty do faktur gotówkowych mogą się odbywać na dwa sposoby – hurtowo i pojedynczo, automatycznie po finalizacji transakcji. Program oferuje również z udziałem dodatku  enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe import operacji bankowych. Wprowadzone, zweryfikowane i zamknięte raporty są wysyłane do ewidencji dokumentów, gdzie mogą być automatycznie zaksięgowane z udziałem schematów księgowych.

4. Rozliczanie dokumentów

Poprzez obszar ewidencji środków pieniężnych możemy rozliczać dokumenty zarówno podczas wpłaty lub wdrażania dokumentu, w dowolnym, najlepszym dla nas momencie, program umożliwia też automatyczne naliczanie rozliczeń według podanych wcześniej kryteriów (takich jak zgodność opisu czy cechy). Rachunki zapisane i wygenerowane przez system mogą być prezentowane za pomocą list, w ujęciu syntetycznym lub analitycznym. Enova365 pozwala na uzyskanie stanu nierozliczonych rachunków w danym dniu, struktury nierozliczonych płatności oraz analizę płatności ze względu na stopień i termin rozliczenia. Moduł dodatkowy enova365 Preliminarz EŚP pozwala na prostą kontrolę płynności finansowej, oszacowanie salda środków pieniężnych w danym dniu.

Obszar rozrachunkowy pozwala na przygotowanie i eksport przelewów do banku, zarówno tych z tytułu podatków, jak i zobowiązań wobec kontrahentów. Program umożliwia tworzenie dokumentów windykacyjnych, m.in. not odsetkowych, wezwań i ponagleń do zapłaty wspierając windykację należności oraz pozwala na tworzenie rozliczeń zaliczek pracowniczych, dokumentów cesji i kompensat. Moduł  enova365 Delegacje Służbowe daje możliwość obsługi nawet rozbudowanych delegacji służbowych, również tych zagranicznych.

5. Ewidencja środków trwałych

Enova365 obsługuje też subprocesy księgowe, takie jak ewidencjonowanie środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych. Dokumenty dotyczące środków trwałych są powiązane z częścią księgową i realizowane na obszarze  Księgi Inwentarzowej, a następnie zatwierdzone i dekretowane. System zawiera też klasyfikację środków trwałych, którą można według potrzeb użytkownika modyfikować. Księga inwentarzowa pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 
Program daje możliwość naliczenia amortyzacji za pomocą metody liniowej, degresywnej i jednorazowej oraz ewidencjonowania środków trwałych, które amortyzacji nie podlegają. W przypadku naliczania amortyzacji metodą degresywną enova365 automatycznie modyfikuje według potrzeby sposób naliczania opisów na liniowy. Program umożliwia naliczanie opisów zgodnie z użytkowaniem, sezonowo lub jednorazowo na koniec roku, w przypadku naliczania środka trwałego. Użytkownik może do Księgi Inwentarzowej wprowadzić odrębne wartości początkowe, zmienić wartości i naliczanie opisów zarówno do celów podatkowych, jak i rozrachunkowych.

6. Dekretacja

W przypadku dekretacji odbywa się ona na poziomie ewidencji, każdy dokument może mieć przypisany jeden lub kilka dekretów zapisanych na różne konta, dekrety mogą być generowane manualnie, lub automatycznie przy użyciu opisu analitycznego i schematów księgowych. Księgowanie do bufora księgowego, które umożliwia program, pozwala na dowolne usunięcie lub edycję dekretu. Zarejestrowanie dla dokumentu dodatkowych danych wartościowych i ilościowych jest możliwe poprzez opis analityczny, będący dodatkową listą analityczną.

Program ten pozwala na definiowanie schematów księgowych różnych typów dokumentów i ich definicji lub zbiorów, jeżeli te spełniają określone kryteria. Schematy księgowe mogą poza sięganiem do dokumentu ewidencji dokumentów, który podlega księgowaniu, mogą sięgać również do dokumentów źródłowych. Konta analityczne można tworzyć ręcznie lub automatycznie za pomocą schematu księgowego na etapie księgowania, plan kont charakteryzuje się drzewiastą strukturą, a analityka każdego z nich może być wielopoziomowa.

7.Deklaracje i sprawozdania

Każdy proces księgowania kończy się na przygotowaniu deklaracji i sprawozdań finansowych, enova365 pozwala na obliczanie wysokości kosztów i przychodów, ustalenie wysokości dochodu oraz miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy CIT lub PIT. Program umożliwia generację zarówno rocznej deklaracji CIT, gotowej do przekazania do systemu e-Deklaracje, jak i tworzenie miesięcznych zaliczek CIT. Moduł enova365 Kadry i Płace daje możliwość na automatycznego uwzględnienia składek zdrowotnych i na ubezpieczenie społeczne. 
Na podstawie zestawień księgowych przygotowywane są sprawozdania finansowe.

Podstawowa konfiguracja systemu enova365 Księgowość umożliwia tworzenie zestawień takich jak bilans oraz rachunek zysków i strat. Użytkownik korzystający z programu może nie tylko modyfikować ustawienia, ale również tworzyć własne, potrzebne mu zestawienia dodatkowe. Enova365 pozwala na obliczanie i porównanie wartości z różnych okresów obrachunkowych. Obliczanie wartości w zestawieniach księgowych jest dokonywane na podstawie wartości obrotów i sald kont lub bezpośrednio na podstawie analizy zapisów księgowych. Obliczenia tworzone w ramach zestawień księgowych mogą być prowadzone na podstawie różnych elementów opisu analitycznego oraz analizy rozrachunków.Pozostałe informacje dotyczące programu enova365 i jej modułów uzyskasz w poniższym artykule: