Księga Inwentarzowa

To narzędzie, które umożliwia ewidencjonowanie majątku przedsiębiorstwa wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowych.

Dla kogo polecana jest Księga Inwentarzowa w programie ENOVA365?

Moduł ten jest dedykowany przedsiębiorstwom zobowiązanym do prowadzenia ewidencji majątku trwałego

Funkcje programu ENOVA365 Księga Inwentarzowa

Moduł umożliwia prowadzenie kartotek:
• Środków trwałych
• Wartości niematerialnych i prawnych
• Wyposażenia (czyli obiektów, których wartość nie wystarcza, by uznać je za środek trwały, zaliczanych do kosztów bez konieczności amortyzowania ich)
-system automatycznie nadaje kolejne numery ewidencyjne dla nowo wprowadzonych i zaimportowanych kartotek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
-moduł rozdziela amortyzacje bilansową i podatkową.

Metody amortyzacji:

• jednorazowa,
• liniowa,
• degresywna (automatyczne wyznaczenie i przejście na metodę liniową);
• rejestrowanie zmian w historii środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
• możliwość przypisania kartoteki do centrum kosztów lub miejsca użytkowania,
• możliwość przypisania osoby odpowiedzialnej
• możliwość przypisania rodzaju KŚT kategorii środków do kartoteki,
• przypisanie kodu kreskowego środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
• możliwość wprowadzania wyjątków planu amortyzacji.

Ewidencjonowanie dokumentacji związanej z obrotem

środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przy automatycznym nadawaniu numeracji dla dokumentów określonego rodzaju (każdy z niżej wymienionych dokumentów posiada zdefiniowany wydruk):

- dokument amortyzacji – automatyczne tworzenie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych:

     - umożliwia generowanie dokumentu inwentaryzacji zarówno ręcznie, jak i za pomocą  kodów kreskowych.

     - grupowe tworzenie inwentaryzacji z listy środków trwałych dla różnych miejsc          użytkowania,

- przyjęcie środka trwałego – OT, 

- likwidacja środka trwałego – LT, 

- przeszacowanie,

- zmiana wartości,

- odpis aktualizujący.


Ewidencjonowanie dokumentów związanych ze zmianami parametrów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (każdy z niżej wymienionych dokumentów posiada zdefiniowany wydruk):

  • zmiana miejsca użytkowania,
  • zmiana parametrów amortyzacji,
  • zmiana centrum kosztów,
  • zmiana osoby odpowiedzialnej,
  • zmiana wartości i ilości.

Zestawy środków trwałych – możliwość łączenia środków trwałych w zestawy – funkcja informacyjna.

Terminarz – narzędzie to pozwala na wprowadzenie zaplanowanych zadań takich jak np. konserwacja do terminarza.


Korzyści wynikające z korzystania z modułu Księga Inwentarzowa

  • całkowita weryfikacja majątku przedsiębiorstwa,
  • automatyzacja wykonywanych operacji na środkach trwałych i majątku,
  • całościowa rejestracja zdarzeń związanych ze środkami trwałymi,
  • możliwość przeprowadzenia szybkiej analizy informacji o danym przedmiocie, dokumencie.

Pozostałe informacje dotyczące programu enova365 i jej modułów uzyskasz w poniższym artykule: