Moduł ten umożliwia prezentowanie prognozy płatności na podstawie terminów płatności oraz wprowadzanie planów przepływów finansowych.

Preliminarz EŚP pozwala na prostą analizę rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej, dzięki temu modułowi możemy śledzić zaplanowane wielkości preliminarza i porównać je z rzeczywistymi wydatkami. Moduł umożliwia podział na rodzaje przychodów i kosztów.

Dla kogo program ENOVA365 Preliminarz EŚP?

  • Kadra zarządzająca
  • Dyrektorzy finansowi i ekonomiczni
  • Pracownicy działu księgowości
  • Pracownicy zajmujący się analityką

Funkcjonalność programu ENOVA365 Preliminarz EŚP

Enova365 Preliminarz EŚP to rozszerzenie modułu enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych i za jego pomocą możemy oszacować saldo środków pieniężnych na dany dzień w przyszłości, opierając się o sumy zgromadzone w kasach i na rachunkach bankowych oraz na podstawie terminów płatności należności i zobowiązań. Preliminarz umożliwia wykonanie analizy na podstawie terminów płatności lub tych biorących pod uwagę wszelkie opóźnienia. Tak opracowana prognoza umożliwia użytkownikowi podjęcie odpowiednich działań, które zapobiegną utracie płynności finansowej.

Benefity wynikające z korzystania z programu ENOVA365 Preliminarz EŚP

  • Kontrola płynności finansowej i wykonanie precyzyjnych prognoz
  • Zredukowanie ryzyka utraty płynności
  • Wykonanie dokładnej analizy rozrachunków kontrahentów, zwłaszcza tych, którzy niosą zagrożenie niewypłacalności.
  • Uproszczenie procesu planowania płynności finansowej
  • Możliwość racjonalnego zarządzania środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców

Pozostałe informacje dotyczące programu enova365 i jej modułów uzyskasz w poniższym artykule: