Księga handlowa – dedykowana jest do księgowania, działa w oparci o plan kont.

Księga handlowa jest ergonomicznym narzędziem nowej generacji, przeznaczonym dla księgowych, dzięki któremu możemy ewidencjonować dokumenty oraz generować deklaracje, sprawozdania bieżące i okresowe. Ułatwia codzienną pracę, zamykanie miesiąca i rok obrachunkowego. Moduł ten poza typowymi funkcjami działającymi na podstawach zasad prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia automatyzujące proces ewidencjonowania dokumentów i operacji gospodarczych.

Dla kogo przeznaczony jest program ENOVA365 z modułem Księga Handlowa?

 • Pracownicy Działu Księgowości i Finansów
 • Kapitałowe spółki prawa handlowego (spółka akcyjna i z o.o.)
 • Spółki osobowe prawa handlowego (komandytowa i komandytowo-akcyjna)
 • Funkcjonalność:

  Dziennik – funkcja ta pozwala na prowadzenie zapisów księgowych wg, jednego dziennika lub sub-dzienników, dzięki którym dekrety są grupowane według danego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe, itp.)

  Ewidencja dokumentów – automatyczne przeksięgowanie dokumentów do dziennika

  Zestawienie sald i obrotów – umożliwia przeglądanie sald i obrotów sald syntetycznych, analitycznych i zapisów na kontach za dowolnie wybrany okres. Podczas wyliczania stanów kont, istnieje możliwość uwzględnienia zapisów dokonywanych w buforze dziennika księgowań.

  Deklaracje – atematyczne sporządzanie zaliczek na podatek dochodowy na zasadach ogólnych liniowych, CIT-8 na podstawie zdefiniowanych zestawień księgowych.

  eDeklaracje– funkcja ta pozwala na wysyłanie do systemu podatkowego deklaracji elektronicznych opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. Kwalifikowanego podpisu elektronicznego; dotyczy deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Deklaracje są ewidencjonowane w systemie razem z historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru.

  Schematy księgowe – definiowalne mechanizmy, które automatyzują generowanie dekretów księgowych do różnych typów oraz definicji dokumentów. Schematy księgować tworzy użytkownik, działając na podstawie planu kont.

  Bufor księgowań – to funkcja będąca typem notes, gdzie ewidencjonowane są dokumenty oraz zapisy księgowe. Dokumenty mogą mieć kilka stanów np. dokument do wyjaśnienia czy dokument wprowadzony, co pozwala sprawnie zarządzać dokumentami, jakie wpłynęły do księgowości. Bufor pozwala też na dokonywanie zapisów w kilku okresach sprawozdawczych.

  Ewidencja środków pieniężnych – funkcja ta daje możliwość prezentowania prognozy płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wdrożyć plany przepływów finansowych na dany okres w zależności od potrzeb w ujęciu szczegółowym, oraz globalnym.

  Ewidencja dokumentów i ewidencja VAT – dokonuje ewidencjonowania dokumentów niepodlegających księgowaniu, w tym faktur VAT, memoriałów, list płac, polis ubezpieczeniowych, dokumentów amortyzacji i innych. Szczególnym rodzajem rejestracji dokumentów jest czytelna ewidencja VAT zarówno zakupów, jak i sprzedaży. W oparciu o gromadzone dokumenty, system automatycznie generuje miesięczną bądź kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT zarówno metodą memoriałową i kasową. Funkcja uwzględnia również szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego. Program ten jest dostosowany również do firm, które rozliczają VAT od zakupów według struktury sprzedaży.

  Mechanizm dający możliwość automatycznego oraz manualnego generowania korekt z tytułu złych długów.

  Import dokumentów z zewnątrz do księgowości – funkcja ta importuje dokumenty sprzedaży, zakupu, raportów kasowych i wyciągów bankowych oraz dokumentów magazynowych z plików w formacie txt i xml (kiedy zainstalowany zostanie dodatek enova365 Importy Księgowe istnieje możliwość importu dokumentów z plików w formacie enovaTXT. Aplikacja ogranicza albo zupełnie wyklucza manualne wprowadzanie dokumentów dostarczonych przez klienta do systemu.

  Wielooddziałowość –funkcja ta pozwala na prowadzenie pełnej księgowości również w przypadku przedsiębiorstw, posiadających wielopoziomową strukturę oddziałów, aplikacja ta umożliwia określanie oddzielnych uprawnień dla konkretnych oddziałów, np.:

  • Dokumenty tworzone w różnych modułach (dokumenty rozliczeniowe, dokumenty środków trwałych, dokumenty RM, delegacje PWS), dokumenty kontrahentów, elementy słowników definiowanych, zestawienia księgowe, matryce dokumentów, zapłaty i inne mogą być przyporządkowane do oddziałów.
  • Konta księgowe można dowolnie przyporządkować do oddziałów
  • Amortyzację i koszty RMK można rozliczać z podziałem na oddziały
  • Dla każdego oddziału można różnicować nagłówki wydruków
  • Na wydrukach można umieszczać numery procedur ISO.

  Korzyści płynące z korzystania z systemu ENOVA365 moduł Księga Handlowa

  • kompleksowy i sprawny monitoring działalności przedsiębiorstwa,
  • automatyzacja procesów w firmie,
  • możliwość sprawnego analizowania danych finansowych firmy,
  • gwarancja pełnej zgodności z wymogami ustawowymi,
  • ciągłość zaksięgowanych informacji.

  Pozostałe informacje dotyczące programu enova365 i jej modułów uzyskasz w poniższym artykule: