Księga podatkowa – narzędzie dedykowane do prowadzenia księgowości w uproszczonej formie.

Dla kogo program ENOVA365 Księga Podatkowa?

Moduł ten jest przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychód netto z tytułu sprzedaży towarów i operacji finansowych w ubiegłym roku obrotowym nie przekroczył 1 200 000 euro.

Jakie funkcje posiada moduł Księga Podatkowa programu ENOVA365?

Moduł księga podatkowa obsługuje:

Ewidencję ryczałtową - moduł jest wyposażony w mechanizmy, dzięki którym możemy prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów rozliczanych na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto program ma mechanizmy, które wspomagają rozliczanie podatku VAT.

Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów – system ten daje możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości (np. prowadzenie zapisów księgowych w buforze).


Funkcjonalność modułu enova365 Księga podatkowa opiera się na następujących mechanizmach:

Rozliczenia podatku VAT – program poprzez możliwość ewidencjonowania dokumentów i rejestrów VAT, deklaracji VAT-7 i VAT-UE umożliwia prowadzenie podatku VAT. Na podstawie wprowadzanych do programu danych i dekretów automatycznie sporządza on i drukuje deklaracje dochodowe i VAT-7.

Korekty z tytułów złych długów – mogą być tworzone automatycznie lub ręcznie
Wzorce dokumentów – not odsetkowych, ponagleń do zapłaty, potwierdzeń salda, przelewów (również elektronicznych).

e-Deklaracje – program pozwala na wysyłanie deklaracji podpisanych za pomocą podpisu kwalifikowanego lub niekwalifikowanego(deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składane przez osoby fizyczne) do systemu podatkowego, które są ewidencjonowane w systemie razem z historią transmisji i urzędowym potwierdzeniem otrzymania.

Zestawienia księgowe – dzięki którym możemy obliczyć m.in. bilans firmy, przygotować różne inne zestawienia i wyliczyć wyniki działalności.

Deklaracje – moduł ten pozwala na automatyczne sporządzanie i drukowanie dokumentów dotyczących zaliczki na podatek dochodowy.

Matryce – za ich pomocą możemy generować szablony dokumentów wyposażone w dodatkowe domyślne informacje, takie jak opis, podmiot, stawka VAT, konto księgowe czy sposób podziału wartości. Matryce są tworzone przez użytkownika, w oparciu o kolumny KPIR i przyspieszają wprowadzanie dokumentów do systemu.

Bufor księgowań – jest swego rodzaju notatnikiem, umożliwiającym ewidencję dokumentów i zapisów księgowych, dzięki niemu możemy nanosić poprawki na dokumenty lub dekrety przed zatwierdzeniem. Każdy dokument może posiadać kilka stanów (np. dokument do wyjaśnienia), moduł ten uefektywnia zarządzanie dokumentami.

Ewidencja Środków Pieniężnych – jest narzędziem umożliwiającym tworzenie prognoz płatności, na podstawie ich terminów w danym okresie, dzięki niemu możemy też wprowadzić plany całościowe i szczegółowe przepływów finansowych na dany okres.

Pozostałe informacje dotyczące programu enova365 i jej modułów uzyskasz w poniższym artykule: