Rewizor GT Sfera jest nowoczesnym, profesjonalnym systemem finansowo-księgowym przeznaczonym dla małych i średnich firm, ale mającym także zastosowanie w biurach rachunkowych. Stanowi rozszerzoną wersję programu Rewizor GT, którą wyposażono w istotny dodatek, pozwalający dowolnie rozbudować możliwości systemu. Jest nim mechanizm Sfera dla Rewizora GT, umożliwiający dostosowanie programu do specyficznych wymagań konkretnej firmy i pomagający użytkownikowi w kreowaniu własnych, indywidualnych rozwiązań. 

program rewizor gt sfera

Jako profesjonalny system Rewizor GT Sfera jest w pełni zgodny z prawodawstwem Unii Europejskiej oraz zapisami Ustawy o rachunkowości. Jego funkcjonalność w pełni zaspokaja potrzeby działu księgowego firmy oraz biura rachunkowego, pozwalając sprawnie wykonać szereg operacji związanych ze sferą finansów, jak np. administrowanie planami kont, dekretacja, księgowanie, zarządzanie rozliczeniami czy obsługa środków trwałych.

Warto pamiętać, że Rewizor GT Sfera to jedna z części otwartego systemu zarządzania firmą InsERT GT Sfera, w skład którego wchodzą ponadto: Subiekt GT Sfera (system sprzedażowy), Gratyfikant GT Sfera (system kadrowo-płacowy - zobacz również Gratyfikant nexo) oraz Gestor GT Sfera (system zarządzania relacjami z klientem - zobacz również Gestor nexo).

Najważniejsze funkcje programu Rewizor GT Sfera:

▪ opcja swobodnego zarządzania planami kont, obejmująca m.in. możliwość generowania modelowego planu kont, funkcję przeniesienia z innego roku obrotowego, funkcję automatycznego uruchamiania kont kartotekowych poprzez podłączanie kartotek oraz opcję obsługi kont pozabilansowych;

▪ możliwość rozbudowanej dekretacji, obejmująca m.in. podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzację wykonywanych działań (sporządzanie i rozliczanie rachunków, generowanie zapisów VAT) oraz zarządzanie dekretami walutowymi;

▪ funkcja zaawansowanej obsługi rachunków, w tym m.in. pełna integracja rozrachunków z zapisami na kontach, kompleksowe rozrachunki oraz rozrachunki zintegrowane z Subiektem GT;

▪ opcja ewidencji i rozliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. rejestrowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzunijnych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport i import towarów), a także automatyczne rozliczanie (miesięczne lub kwartalne) deklaracji VAT-7/7K;

▪ funkcja automatycznego generowania dekretów księgowych przy użyciu dekretacji kontekstowej i importu, umożliwiająca rozbudowywanie schematów importu, a ponadto stanowiąca szczególną pomoc dla użytkowników wykonujących operacje jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji);

▪ specjalne funkcje dla biur rachunkowych, m.in. obsługa dowolnej liczby firm, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie itd.;

▪ opcja ewidencjonowania środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych z uwzględnieniem związanych z nimi operacji;

▪ możliwość definiowania oraz wyliczania różnych sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych;

▪ funkcja tworzenia wydruków graficznych i tekstowych oraz zaawansowanej obsługi wydruków graficznych z poziomu programu;

▪ tzw. motor bazy danych Microsoft SQL Server, zapewniający pełne bezpieczeństwo pracy;

▪ możliwość pracy na jednym stanowisku lub w sieci;

▪ możliwość współpracy z innymi programami firmy InsERT.

Podsumowując, Rewizor GT Sfera to znakomite, nowoczesne narzędzie pracy, usprawniające pracę każdego działu księgowego.