Gastronomiczna Checklista, czyli TOP 7 rzeczy o których musisz pamiętać, zaczynając biznes w branży HoReCa
Otwarcie restauracji to jednocześnie ekscytujący i stresujący moment. Decyzje, które podejmiemy na początku, będą miały kluczowe znaczenie dla sukcesu naszego lokalu, dlatego warto je dobrze przemyśleć i zweryfikować, czy jesteśmy odpowiednio przygotowani na rozpoczęcie działalności w branży gastronomicznej. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, od czego zacząć i na co zwrócić uwagę, aby otwarcie restauracji przebiegło sprawnie. Dlatego przygotowaliśmy ten artykuł, który skupia w jednym miejscu najważniejsze kwestie, o których musisz wiedzieć, gdy otwierasz własną restaurację.

1. Biznes plan restauracji, czyli...

Stworzenie biznesplanu jest niezbędnym krokiem do zapewnienia sukcesu każdej restauracji. Polega na ocenie branży gastronomicznej, analizie konkurencji, określeniu grupy docelowej oraz oszacowaniu kosztów, jakie poniesiemy podczas otwarcia i funkcjonowania lokalu. Kluczowym zabiegiem pozwalającym opracować nam dobry biznesplan może okazać się przeprowadzenie analizy SWOT, czyli jednej z podstawowych metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Dzięki analizie SWOT będziesz w stanie oszacować silne strony (strenghts), słabe strony (weaknesses), szanse i okazje (opportunities) oraz zagrożenia (threats) swojego biznesu, a tym samym przewidzieć większość scenariuszy dot. sukcesów lub ewentualnych porażek przyszłej firmy. Dysponując tymi informacjami, możesz stworzyć skuteczny biznesplan, który pomoże Ci osiągnąć zamierzone cele.

2. Zaplecze finansowe, czyli jakie dotacje możemy uzyskać?

Przy otwieraniu gastronomii istnieje kilka możliwości zdobycia dodatkowych funduszy, takich jak dotacje, kredyty i inne formy wsparcia finansowego. Oto opis każdej z tych opcji:

 Dotacje: 

Dotacje są jednym z najpopularniejszych źródeł finansowania dla nowych przedsięwzięć gastronomicznych. Mogą być dostępne na różnych poziomach - lokalnym, regionalnym, krajowym lub nawet europejskim. Organizacje rządowe, agencje rozwoju regionalnego, fundacje i stowarzyszenia często oferują dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym restauracji. Dotacje mogą obejmować wsparcie na zakup sprzętu kuchennego, remonty, szkolenia personelu, inwestycje w energooszczędność itp. Aby uzyskać dotację, konieczne jest złożenie aplikacji i spełnienie określonych kryteriów, które mogą obejmować plan biznesowy, prognozy finansowe i cele zrównoważonego rozwoju. Jakie dokładnie kryteria musisz spełnić, by w ten sposób uzyskać dodatkowy fundusz? Przyjrzyjmy się temu bliżej:
 
 1. Dotacje z Unii Europejskiej (UE):
Unia Europejska oferuje różne programy i fundusze dotacyjne, które najłatwiej znaleźć, korzystając z wyszukiwarki na Portalu Funduszy Europejskich. Proces pozyskania dotacji z UE składa się najczęściej z kilku etapów, indywidualnych w zależności od programu, który wybierzemy.
 
 • Programy regionalne: Unia Europejska posiada programy dotacyjne na poziomie regionalnym, które mają na celu wspieranie rozwoju regionalnego i stymulowanie przedsiębiorczości w różnych sektorach, w tym w gastronomii. Przykłady takich programów to Regionalny Program Operacyjny (RPO) czy Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), które oferują dotacje na inwestycje w rozwój infrastruktury gastronomicznej, modernizację i rozbudowę obiektów, zakup sprzętu kuchennego, szkolenia dla personelu, promocję itp.
 
 • Programy związane z turystyką: Unia Europejska wspiera projekty związane z rozwojem turystyki, a gastronomia jest ważnym elementem atrakcyjności turystycznej. Programy takie jak COSME (Program na rzecz Konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP), Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) lub najświeższy, pocovidowy - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - mogą oferować dotacje dla przedsiębiorstw gastronomicznych, które wpływają na rozwój turystyki lokalnej lub regionalnej.
 
Aby skorzystać z dotacji z Unii Europejskiej, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów, które będą różnić w zależności od programu. Zazwyczaj wymagane jest złożenie aplikacji, w której należy przedstawić plan biznesowy, prognozy finansowe, cele rozwoju i zrównoważonego rozwoju, a także potencjalne korzyści dla regionu lub sektora turystycznego. Ważne jest zapoznanie się z dostępnymi programami i skonsultowanie się z odpowiednimi instytucjami lub agencjami rozwoju regionalnego, które udzielą wsparcia w procesie aplikowania.
 
 1. Dotacje z Urzędu Pracy:
Urząd Pracy również oferuje dotacje i wsparcie finansowe dla osób chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Takie dotacje są kierowane dla:
 • osób bezrobotnych,
 •  absolwentów KIS,
 •  absolwentów CIS
 • opiekunów osób niepełnosprawnych, 

którzy:

 • nie byli karanym za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu w ciągu 2 lat przed złożeniem wniosku,
 • nie posiadają nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
 • nie odmówili bez uzasadnionej przyczyny lub nie przerwali z własnej winy szkolenia, stażu lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • nie otrzymali wcześniej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • nie posiadali działalności w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wartość dotacji z Urzędu Pracy na rok 2023 wynosi 6-krotność średniego krajowego wynagrodzenia, co daje kwotę ok. 40 000zł - w zależności od Urzędu, w którym o dotację będziemy wnioskować. Ważne jest, by przed złożeniem wniosku uzyskać informację o dokładnym limicie dotacji, ponieważ gdy złożymy wniosek o wyższą kwotę, niż ta, którą dany urząd dysponuje, możemy być pewni, że otrzymamy odrzucenie wniosku.
W regulaminie urzędu pracy znajdziemy katalog rzeczy, na które dofinansowanie możemy przeznaczyć, oraz rzeczy wykluczonych, których zakupu nie wolno nam pokryć ze środków otrzymanych przez urząd.
 
Aby skorzystać z dotacji z Urzędu Pracy, zazwyczaj wymagane jest spełnienie określonych kryteriów, takich jak dokumentacja dotycząca planu biznesowego, prognoz finansowych, szkolenia czy kursów. Ważne jest skonsultowanie się z lokalnym Urzędem Pracy, aby uzyskać informacje na temat dostępnych programów i wymogów aplikacyjnych.
 
W przypadku zarówno dotacji z Unii Europejskiej, jak i z Urzędu Pracy, należy dokładnie zapoznać się z warunkami, terminami składania wniosków oraz procedurą aplikacyjną. Wiele organizacji lub agencji może oferować wsparcie i doradztwo w zakresie aplikowania o dotacje, dlatego warto skorzystać z takiego wsparcia, aby zwiększyć szanse na uzyskanie dodatkowych funduszy na otwarcie gastronomii. Ważne jest staranne zapoznanie się z dostępnymi programami dotacyjnymi i skonsultowanie się z lokalnymi instytucjami wsparcia przed składaniem wniosku.
 
 1. Wsparcie na starcie
Oprócz programów unijnych oraz dotacji z Urzędu Pracy, możesz wziąć udział w programie Wsparcie na Starcie. W tym przypadku możemy otrzymać pożyczkę na preferencyjnych warunkach. Udzielana jest ona bez prowizji, nie płacisz również za jej obsługę. Jej oprocentowanie jest stosunkowo niskie, bo 0,01 lub 0,03% w skali roku, a kwota pożyczki może wynosić maksymalnie dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. O pożyczkę możesz się starać gdy jesteś:

 • studentem ostatniego roku I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
 • osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy,
 • opiekunem osób niepełnosprawnych,
 • absolwentem uczelni i szkół (maksymalnie do 4 lat od czasu ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego).
 

 Kredyty:

 Istnieje wiele instytucji finansowych, takich jak banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe, które oferują kredyty dla przedsiębiorców. Kredyty na start udzielane są na różny okres i różne kwoty, w przypadku komercyjnych kredytów również na kwotę i warunki wpływa wiele czynników, natomiast w przypadku dofinansowanego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego z góry wiemy, że są to kwoty nawet do 120 000 zł. Przy aplikowaniu o kredyt, również ważne jest przygotowanie solidnego biznesplanu. Przedsiębiorca określa w nim swoją pozycję rynkową, potrzeby klientów, które zamierza zaspokoić, swój plan na osiągnięcie konkurencyjności i uzyskanie przychodów (czyli wspomniane wcześniej prognozy finansowe).
W przypadku kredytów inwestycyjnych wyróżniamy ich dwa rodzaje:
  • Komercyjny kredyt na rozpoczęcie działalności, czyli kredyt udzielany przez bank, który nie jest powiązany z żadną państwową ani unijną instytucją. Jest to standardowy kredyt inwestycyjny, który musi być spłacany w ratach. Główna różnica między tym kredytem a innymi kredytami firmowymi polega na tym, że właściciel firmy musi zaoferować odpowiednie zabezpieczenie kredytu jako osoba fizyczna. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz niektórych spółek, osoba prowadząca działalność oraz wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania firmy, więc ta różnica nie jest zbyt znacząca. Przedsiębiorca nie ma pełnej swobody w dysponowaniu środkami z kredytu - musi przedstawiać faktury oraz dowody na poniesione koszty.
  • Kredyt na start działalności w ramach pomocy państwowej czyli kredyt udzielany co prawda przez bank, jednak jako forma pomocy państwowej, a więc podlega limitowi pomocy państwowej "de minimis"* . Taki kredyt może być przyznany na bardzo korzystnych warunkach, często z symbolicznym oprocentowaniem. Jednak tak jak w przypadku dotacji - istnieją ściśle określone zasady dotyczące wydatkowania środków z tego kredytu. Niewłaściwe wykorzystanie środków może skutkować koniecznością natychmiastowej spłaty całej kwoty kredytu. W związku z tym, przedsiębiorca powinien dokładnie zapoznać się z wymogami dotyczącymi wydatkowania środków i przestrzegać ich, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.
Co zazwyczaj możemy sfinansować z takiego kredytu?:
   • wyposażenie sklepu, biura, zakładu przemysłowego,
   • sprzęt elektroniczny, w tym telefony i komputery, terminale POS,
   • licencje, prawa autorskie, oprogramowanie do zarządzania gastronomią.
   • meble biurowe,
   • remont/wykończenie lokalu komercyjnego,
   • pozwolenia, koncesje,
   • zakup towarów handlowych,
   • półprodukty i surowce do produkcji.

Inne formy wsparcia finansowego:

 
Oprócz dotacji i kredytów istnieje kilka innych form wsparcia finansowego, które mogą być dostępne dla restauracji:
 
  • Inwestorzy prywatni - Możliwe jest pozyskanie kapitału od prywatnych inwestorów, którzy są zainteresowani wspieraniem nowych projektów gastronomicznych. Może to obejmować zarówno inwestorów indywidualnych, jak i grupy inwestycyjne. W zamian za udział w zyskach lub udziały w firmie, inwestorzy mogą zainwestować kapitał potrzebny do rozpoczęcia działalności.
  • Crowdfunding to metoda pozyskiwania środków finansowych, w której osoby prywatne mogą wspierać finansowo projekt poprzez udział w kampanii crowdfundingowej. Przed rozpoczęciem kampanii warto dobrze zaplanować jej przebieg, przygotować atrakcyjne nagrody dla wspierających i aktywnie promować kampanię wśród znajomych, rodziny i społeczności online.
  • Inkubatory i akceleratory biznesowe, które oferują wsparcie dla startupów gastronomicznych. Wsparcie może obejmować m.in. finansowanie, mentorstwo, doradztwo biznesowe i dostęp do sieci kontaktów w branży.
 

3. Wymogi formalne, czyli "papierki", o których musimy pamiętać.

 • najważniejszym dokumentem, o którym musimy pamiętać jest złożenie wniosku o rozpoczęcie działalności - aby zarejestrować naszą działalność gospodarczą, musimy wypełnić formularz CEIDG-1/KRS (czyli wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego) i złożyć go w dowolnym urzędzie miasta lub gminy (osobiście lub online przez portal CDEIG).

 • złożenie zgłoszenia do opłacania składek społecznych i zdrowotnych - W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia naszej działalności musimy także złożyć w ZUS druk ZUA lub ZZA. Czym różnią się oba dokumenty i skąd mamy wiedzieć, który z nich w naszym przypadku należy złożyć? Wniosek ZUA to zgłoszenie do opłacania składek społecznych oraz składek zdrowotnych - wniosek składamy, gdy mamy do czynienia z samozatrudnieniem w nowo otwartej przez nas działalności. Wniosek ZZA  to zgłoszenie do opłacania jedynie składek społecznych - składamy wtedy, gdy jesteśmy dodatkowo zatrudnieni na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem nie mniejszym niż najniższe wynagrodzenie krajowe.
 • Jeśli zamierzasz w swoim lokalu sprzedawać alkohol - pamiętaj, aby złożyć wniosek o zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. Złóż wniosek do urzędu skarbowego, który jest właściwy ze względu na położenia miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

Spełnienie wytycznych sanitarnych, BHP i PPOŻ

przed rozpoczęciem przygotowań lokalu pod restaurację, obowiązkową czynnością będzie zapoznanie się z wymogami sanepidu dotyczącymi lokali gastronomicznych. Sytuacja jest dość złożona, ponieważ wymogi obejmują szereg czynników, takich jak określona wysokość lokalu, jego układ, wentylacje, dostęp do wody i wiele innych. Po odpowiednim przygotowaniu miejsca, do sanepidu należy złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu oraz wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, po którym inspektor ustala z Tobą termin odbioru lokalu. Na ten odbiór musisz przygotować szereg dokumentacji takich jak:
  1. Umowa najmu lub akt własności lokalu
  2. Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania lokalu
  3. Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych
  4. Wyniki badania wody
  5. Umowa na wywóz nieczystości stałych i pokonsumpcyjnych
  6. Umowa na wywóz oleju – jeżeli będzie używany
  7. Dokumentacja Dobre Praktyki Produkcyjne i Higieniczne dla Gastronomii
  8. Dokumentacja GHP/GMP i HACCP
  9. Projekt technologiczny
  10. Protokół ze sprawdzenia wentylacji obiektu
  11. Szkolenia BHP (dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę)
  12. Inne, jeśli okoliczności ich wymagają (np. zgoda zarządcy budynku na prowadzenie restauracji).

 • najważniejszym dokumentem, o którym musimy pamiętać jest złożenie wniosku o rozpoczęcie działalności - aby zarejestrować naszą działalność gospodarczą, musimy wypełnić formularz CEIDG-1 (czyli wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) i złożyć go w dowolnym urzędzie miasta lub gminy (osobiście lub online przez portal CDEIG).

 • złożenie zgłoszenia do opłacania składek społecznych i zdrowotnych - W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia naszej działalności musimy także złożyć w ZUS druk ZUA lub ZZA. Czym różnią się oba dokumenty i skąd mamy wiedzieć, który z nich w naszym przypadku należy złożyć? Wniosek ZUA to zgłoszenie do opłacania składek społecznych oraz składek zdrowotnych - wniosek składamy, gdy mamy do czynienia z samozatrudnieniem w nowo otwartej przez nas działalności. Wniosek ZZA  to zgłoszenie do opłacania jedynie składek społecznych - składamy wtedy, gdy jesteśmy dodatkowo zatrudnieni na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem nie mniejszym niż najniższe wynagrodzenie krajowe.

4. Lokalizacja jest ważna - Jak ją wybrać i czym się sugerować?

Jak możemy się domyślić, lokalizacja punktu gastronomicznego będzie mieć ogromny wpływ na prowadzenie naszego biznesu, dlatego też powinniśmy "przyłożyć się" do jej wyboru. Przede wszystkim, przyglądnijmy się okolicy i zweryfikujmy, czy znajduje się w niej nasz klient docelowy. Jeśli tak - mamy połowę sukcesu. Zanim podejmiemy decyzję o kupnie lub najmie lokalu, powinniśmy zweryfikować, czy nasz lokal jest przystosowany do prowadzenia gastronomii pod kątem wytycznych sanepidu, które będziemy musieli spełnić, by otworzyć nasz punkt. Do tego dochodzi jeszcze temat analizy konkurencji, czyli research związany z lokalami o podobnym profilu, znajdującymi się w obrębie potencjalnej okolicy naszej restauracji.
 
Podstawowe czynniki, na które powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze lokalu:
 1. Wpływ działania lokalu gastronomicznego na otoczenie (możliwość ewentualnych sporów z mieszkańcami ze względu na zbyt głośną muzykę, zakłócanie ciszy nocnej itd.)
 2. Występowanie udogodnienia dla niepełnosprawnych (parking, podjazd dla wózków inwalidzkich, winda itd.)
 3. Lokalizacja parkingu w otoczeniu naszego lokalu gastronomicznego
 4. Widoczność naszego lokalu „z ulicy”, ewentualne możliwości nawigacji do lokalu.
 5. Powierzchnia lokalu (wielkość kuchni, zaplecza, sali dla Gości, toalety itd.)
 6. Dostęp do mediów, system wentylacji, oświetlenie.
 
UWAGA: jeśli decydujemy się na lokal, w którym będziemy sprzedawać napoje alkoholowe, koniecznie zwróćmy uwagę, czy w okolicy nie znajdują się szkoły, kościół, cmentarz czy zakład opieki zdrowotnej - w polskim prawie mamy bowiem zakaz ich sprzedaży w obrębie 20m od tych placówek.
 

5. Zarządzanie lokalem.

Zanim otworzymy naszą restaurację, dobrze jest przemyśleć, jak będzie wyglądało jej funkcjonowanie.  Kiedy  nie mamy dokładnej wizji funkcjonowania lokalu lub nie do końca wiemy jak chcemy ją zrealizować - warto przemyśleć skorzystanie z usług doradcy gastronomicznego, który wspomoże nas w procesie wyposażenia, otworzenia oraz prowadzenia naszego lokalu gastronomicznego.
Bez odpowiednich rozwiązań informatycznych prowadzenie lokalu będzie dla nas bardzo czasochłonne oraz wyczerpujące. Na ten moment na rynku posiadamy szereg oprogramowań dedykowanych gastronomii takich jak PosBistro czy IzzyRest, które usprawnią sprzedaż i zarządzanie procesami dla całej załogi restauracji (niezależnie od tego, czy jest to 1 os. Czy 50 osobowy zespół).
Do najważniejszych zalet zalicza się:
 • bieżąca kontrole  wszystkich procesów w Twojej restauracji gdziekolwiek jesteś (od ilości zajętych stolików oraz zajęć pracowników obecnych w restauracji, po utarg i stany magazynowe)
 • łatwy dostęp do najważniejszych danych sprzedażowych
 • proste zarządzanie gospodarką magazynową restauracji
 • szybka i bezbłędna komunikacja z kuchnią
 • ograniczanie strat na rachunkach Systemy do zarządzania gastronomią to produkty nastawione na uproszczenie sprzedaży, dlatego warto pomyśleć o nich już na początku, by już na starcie naszej działalności nie przytłoczyła nas ilość obowiązków, o które musimy zadbać.
Więcej o rozwiązaniach dla gastronomii oraz usprawnieniu jej działania za pomocą oprogramowania do zarządzania przeczytacie w dedykowanym artykule na naszym blogu.


6. Kasa fiskalna oraz system płatności.

Jeśli zamierzasz otworzyć niewielki punkt gastronomiczny, zamiast rozbudowanego systemu gastronomicznego możesz zdecydować się na kasę fiskalną, zanim Twój biznes się rozwinie. Jak wybrać urządzenie oraz na które parametry zwrócić uwagę przy wyborze kasy fiskalnej do naszego lokalu?  Jeśli temat jest dla Was obcy lub niejasny, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem na blogu ESC, w którym nasz ekspert obszernie opisuje temat wyboru urządzenia oraz czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie. My od siebie tylko przypomnimy, jakich formalności należy dopilnować przy zakupie urządzenia.
  • Homologacja kasy fiskalnej - to certyfikat zapewniający o spełnionych normach urządzenia, które są wymagane na polskim rynku. Homologacja kasy fiskalnej ma ważność 4 lat od daty doręczenia decyzji, jednak dla przedsiębiorcy najważniejsze jest, by homologacja była aktywna w momencie jej zakupu. Jeśli decydujemy się na zakup urządzenia fiskalnego od autoryzowanego dystrybutora, nie musimy się o nią martwić. Kasa którą zakupimy na pewno będzie taką homologację posiadać.
  • Ulga na kasę fiskalną do 90% - dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gastronomicznej Urząd Skarbowy przewidział ulgę na zakup urządzeń. Maksymalna wartość ulgi to 700 zł dla jednej kasy fiskalnej. Więcej o możliwości otrzymania ulgi dowiecie się od naszych sprzedawców lub z tego artykułu.
  • Pamiętajmy, że w przypadku awarii kasy fiskalnej i braku możliwości ewidencji sprzedaży obowiązuje bezwzględny zakaz jej prowadzenia. By uniknąć strat, warto przy zakupie kasy fiskalnej warto też rozważyć zakup kasy rezerwowej.
  • Fiskalizacja – po sprzedaży, a przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży na naszej kasie, specjalista wykona fiskalizację, czyli - najprościej mówiąc - konfigurację ustawienia naszego urządzenia, by przypisać je do naszej działalności oraz zapewnić połączenie w przesyle danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas, co jest niezbędne.
  • Przegląd techniczny - Według rozporządzenia Ministra Finansów obowiązkowy przegląd techniczny kasy należy dokonywać nie rzadziej niż co 2 lata. Takiego przeglądu dokonujemy w autoryzowanym serwisie kas fiskalnych.  W temacie przeglądu technicznego ważną wskazówką jest fakt, istnieje możliwość przedłużenia gwarancji na moduł fiskalny urządzenia (inaczej pamięć fiskalna) - który jest kluczową częścią urządzenia poprzez coroczny przegląd kasy. Przy każdym przeglądzie otrzymujemy dodatkowy rok gwarancji na moduł, do maksymalnie 5 lat.

7. Marketing

 1. Nie odkładaj marketingu na później.
  Aby Twój pomysł wypalił, potencjalni goście muszą o nim wiedzieć. A że żyjemy w czasach, w których najłatwiej dowiedzieć się wszystkiego z internetu, nie próżnuj - zacznij promowanie swojego lokalu jeszcze przed jego otwarciem.
Najprostsze podstawowe metody dotarcia do potencjalnych klientów to:
 • Media Społecznościowe (Instagram, TikTok, Facebook) które stanowią już podstawę komunikacji prawie każdego przedsiębiorstwa. Nie wystarczy jednak założenie profilu i podanie podstawowych informacji - bądź  aktywny na swoich profilach, pokaż co oferujesz swoim klientom wrzucając posty lub rolki z daniami, przypominaj w jaki sposób klient ma możliwość rezerwacji a może zaoferuj zniżkę za udostępnienie zdjęcia dania na Social Mediach swojego klienta? Pomysłów jest mnóstwo, wystarczy tylko działać.
 • Lokalni Blogerzy i influencerzy - sprawdź, czy w Twojej okolicy nie działa lokalny bloger kulinarny (i nie tylko) i bez wahania zaproś go do swojego nowo otwartego lokalu. Oferując takie zaproszenie, nie tylko poprawisz wizerunek Twojej marki, ale i zyskasz zaufanie/polecenie od znanej osobowości, która przyciągnie do Twojego lokalu część swoich fanów?
 • Grupy na Facebooku  czyli narzędzie, które teraz ma moc większą niż kiedykolwiek. Znalazłeś lokalną grupę mieszkańców okolicy, w której otwierasz swój punkt? Zaproś ich do Twojego miejsca,  a może przygotuj specjalne hasło rabatowe, które będzie dostępne tylko dla nich? To właściwy sposób, by dać się poznać.

Koniec początku drogi.

Restauracja to suma wielu małych elementów, które mogą złożyć się na nasz sukces, ale również i porażkę, jeśli o któryś z elementów nie zadbamy. Mamy nadzieję, że powyższa wiedza na temat kluczowych aspektów biznesowych przyczyni się znacząco do powodzenia Twojego przedsięwzięcia. Przygotowując się do otwarcia restauracji, pamiętaj o wszystkich ważnych kwestiach, o których wspomnieliśmy powyżej oraz o tym, że trzymamy za Ciebie i Twój biznes kciuki! 

Kolejna odsłona poradnika, w której przedstawimy Wam zestaw informacji o czym warto pamiętać, zarządzając nowo otwartą gastronomią - już wkrótce!