Program ENOVA365 moduł HANDEL 

Handel – jest narzędziem, które obsługuje przedsiębiorstwo w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży i zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu.
Moduł ten składa się z Faktur i Magazynu, nie może jednak występować w instalacji enova365 Faktury,gdyżjest osobnym narzędziem.

Dla kogo dedykowany jest moduł HANDEL w programie ENOVA365?

Firmy handlowe i handlowo-usługowe
Firmy produkcyjne
Firmy budowlane
Firmy oferujące stałe lub cykliczne usługi
Jednostkiadministracjipublicznej

Funkcjonalność modułu HANDEL - ENOVA365

Kartoteki kontrahentów – umożliwiają przechowywanie informacji o kontrahentach oraz bankach i urzędach. Podstawowym narzędziem tego modułu jest karta kontrahenta, w której zapisywane są dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, limit kredytowy), ponadto listy rachunków bankowych i osób kontaktowych. Karta umożliwia też na wyświetlenie z jej poziomu informacji na temat transakcji z danym kontrahentem.

Karty towarów i usług - zawierają podstawowe dane, listę kodów kreskowych, alternatywnych jednostek miar, zamienników oraz listę stron www z opisem. Karta towaru/usługi pozwala na wyświetlenie z jej poziomu informacji dotyczących transakcji z nimi związanych.

Magazyny – narzędzie to pozwala na obsługę jednego lub kilku magazynów, moduł ten umożliwia definiowanie filtru listy towarów dla każdego magazynu, co w efekcie powoduje ograniczenie zakresu towarów, które mogą wystąpić na dokumentach dotyczących danego magazynu.

Cenniki – umożliwia definiowanie różnych rodzajów cen sprzedaży i określenie metody ich wyliczania. Każdy towar może mieć określone ceny dla określonych kontrahentów lub ich grup.

Dokumenty :

  • sprzedaży – faktury, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące, proforma oraz zaliczkowe, moduł umożliwia wystawianie wszystkich dokumentów w różnych walutach,
  • magazynowe – umożliwia użytkownikowi wystawianie dokumentu rozchodu (WZ, RW), przychodu (PZ, PW) oraz przesunięcia międzymagazynowego (MM). Podczas definicji magazynu użytkownik wybiera metodę obrotu (wyceny zapasów FIFO, LIFO lub inne np. wg daty ważności),
  • handlowe – dokumenty zakupu, oferty, zamówienia i inne
  • funkcja blokady możliwości zatwierdzenia dokumentu lub wyświetlania ostrzeżenia w przypadku przekroczenia limitu kredytowego przyznanego indywidualnie każdemu z kontrahentów.

Definiowanie nowych dokumentów i powiązań między nimi – system pozwala na definiowanie własnych, unikalnych dla danego przedsiębiorstwa dokumentów handlowych oraz magazynowych. Każdy dokument może być wystawiany według określonych sekwencji. Standardowo dostępne jest tworzenie zamówień z ofert, faktur z zamówień, dokumentów magazynowych z handlowych bez potrzeby przepisywania danych. Zamówienia od odbiorcy można ściśle powiązać z zamówieniami do dostawcy.

Umowy i faktury cykliczne - pozwalają rejestrować umowy na stałą dostawę lub wykonanie danej usługi z okresowym fakturowaniem.

Deklaracja Instant – system generuje ją, a następnie zapisuje w pliku zgodnym ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych, bazując na wystawionych w systemie dokumentów transakcji.

Kaucje – moduł ten pozwala na generowanie i wystawianie dokumentów kaucji, które są najczęściej używane w przypadku ewidencji obrotem opakowań zwrotnych. Moduł umożliwia przypisanie schematu wyliczania ilości opakowań względem ilości towarów.

Raporty - moduł ten umożliwia wystawianie raportów sprzedaży ze zdefiniowanego zestawu wzorów, umożliwia też utworzenia własnych zestawień przy pomocy wbudowanych mechanizmów filtrujących. Narzędzie to pozwala na określanie dodatkowych pól danych oraz tworzenie własnych widoków list, przygotowane w odpowiedni sposób dane można w prosty sposób wyeksportować do arkusza MS Excel.

Definiowalne uprawnienia – moduł ten daje możliwość nadania lub ograniczenia uprawnień do obiektów, lub czynności dla operatorów.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi – drukarki fiskalne enova365 są kompatybilne z protokołami marek POSNET, Elzab, Innova i Novitus (przy każdorazowym podłączeniu urządzenia zaleca się przeprowadzenie testu współpracy urządzenia i systemu. Enova365 współrwacuje z kolektorami danych SKK, obecnie wdrażany jest system umożliwiający oprogramowanie innych urządzeń.

Benefity :

  • Posiadanie kompleksowych danych o kontrahencie w jednym miejscU
  • Szybsze wprowadzanie danych
  • Automatyzacja systemu wystawiania dokumentów
  • Zmniejszanie możliwości pomyłek
  • Stała kontrola stanu zobowiązań i należności.
  • Możliwość dostosowania obrotu magazynowego według indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.