Co to jest ENOVA365 moduł CZŁONKOWIE?

Moduł ten dotyczy ewidencji członków, rejestracji i naliczania wpłat składek.

Dla kogo kogo jest ENOVA365 z modułem CZŁONKOWIE?


• Organizacje prowadzące ewidencję członków
• Organizacje społeczne, administracyjne, religijne, np.: stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, partie polityczne, spółdzielnie

Funkcjonalność modułu CZŁONKOWIE


Prowadzenie ewidencji członków
• Rejestrowanie danych członków odbywające się na podstawie podziału na:
- członków zwyczajnych, to jest osoby fizyczne, które są członkami danej organizacji,
- członków wspierających, czyli osoby i instytucje, które deklarują wsparcie finansowe dla organizacji,
• rejestrowanie danych osób kandydujących na członków,
• możliwość powiązania ewidencji członków z ewidencją kontrahentów,
• nadawanie statusów zarówno członkom, jak i kandydatom:
- oczekujący na przyjęcie,
- przyjęcie w poczet członków,
• skreślenie z listy członków.

Ewidencja składek członkowskich:
• określenie ogólnych zasad naliczania składek,
• określanie indywidualnych składek dla poszczególnych członków,
• naliczanie składek w systemie okresowym,
• rejestrowanie wpłacanych składek,
• kontrolowanie stanu opłacenia składek,
• ustalanie sald wpłaconych składek dla poszczególnych członków,
• umarzanie składek.

Benefity:
• możliwość ewidencjonowania zarówno członków, jak i wpłacanych składek
• uproszenie procesu naliczania i kontrolowania wpływu składek członkowskich
• posiadanie pełnej informacji na temat aktualnej liczby członków oraz ich wpłat
• łatwiejszy dostęp do danych analitycznych
• możliwość zarządzania należności z tytułu składek