Obszar finansowo- księgowy oferuje pomoc nie tylko w procesie obowiązkowej ewidencji zdarzeń gospodarczych, ale pozwala na przeprowadzenie na podstawie danych finansowo- księgowych całkowitej analizy sytuacji firmy.

Funkcjonalności programu Comarch ERP XL Finanse i Księgowość

Obsługa księgowa zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • Obszar jest zgodny z Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – system na bieżąco dostosowuje się do zmieniających się regulacji,
 • Możliwość generowania elastycznego polanu kont, zarówno manualnie, jak i za pomocą kreatora,
 • Możliwość sprawnego wyszukiwania kont wg różnych kryteriów zapewnia ergonomie codziennej pracy,
 • Forma dzienników cząstkowych przyporządkowujących operacje gospodarcze danego rodzaju pozwala na pełną obsługę księgowości,
 • Możliwość wstępnego ujęcia zapisów księgowych do tzw. buforów księgowań, gdzie zapisy są weryfikowane i mogą być modyfikowane,
 • Obszar pozwala na prosty dostęp do dokumentów źródłowych z poziomu zapisów księgowych,
 • Używane ‘inteligentne’ schematy księgowań rozpoznające cechy księgowań umożliwiają automatyzację księgowań,
 • Wykorzystanie mechanizmu księgowań okresowych pozwala na odciążenie od prac związanych z cyklicznym wykonywaniem księgowań: miesięcznych, kwartalnych, rocznych itp.,
 • Możliwość kontroli poprawności dekretacji - gdy przygotowany dekret zbiorczy nie bilansuje się, użytkownik otrzymuje informację o tym fakcie,
 • Możliwość automatycznego sporządzenia sprawozdań obligatoryjnych, jak i wykorzystywanych w celach zarządczych zestawień.


Monitoring kosztów

 • Prowadzeni ewidencji kosztów na podstawie kont zespołu 4, 5 lub wykorzystując zarówno „czwórki”, jak i „piątki”,
 • Możliwość prostej analizy kosztów w różnych ujęciach i perspektywach dzięki dającym się określić wymiarom analitycznym (np. dział, Miejsce Powstawania Kosztów, rodzaj kosztu, cel, kontrahent, projekt, lokalizacja),
 • Możliwość kontroli dowolnej liczby kręgów kosztów.


VAT pod kontrolą

 • Elastyczność w zakresie określania i odliczania stawek VAT
 • Ewidencja, która pozwala na prowadzenie rejestrów VAT, określenie obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób, który umożliwia wygenerowanie deklaracji VAT;
 • Możliwość automatycznego tworzenia Rejestru VAT na podstawie wprowadzonych do systemu dokumentów handlowych,
 • Możliwość wprowadzenia faktur VAT w uproszczony sposób – to jest bezpośrednio do rejestrów VAT,
 • Obsługa deklaracji podatkowych, np. VAT-7, VAT-UE i inne.


Szeroka paleta form płatności

 • Możliwość obsługi dowolnej ilości kas i rejestrów bankowych, zarówno w polskich złotych, jak i innych walutach,
 • Obszar pozwala na wykorzystanie dowolnej ilości form płatności oraz przypisanie dla każdej z nich określonego rejestru kasowo-bankowego,
 • Prowadzenie ewidencji obrotu przy wykorzystaniu kart płatniczych, również prowadzenie ewidencji prowizji za obsługę kart i terminali,
 • Kompatybilność z systemami bankowości elektronicznej – możliwość wymiany danych z listy płatności oraz zapisów z rejestru bankowego w zasadzie z dowolnie wybranym bankiem,
 • Możliwość prostej identyfikacji kontrahenta w czasie importu zapisów bankowych.


Zarządzanie płynnością finansową

 • Skuteczne sporządzanie raportów należności i zobowiązań wszystkich podmiotów, z którymi firma współpracuje lub konkretnego kontrahenta.
 • Możliwość ujęcia wszystkich informacji o regulowaniu należności i zobowiązań w formie rozliczeń (skojarzenie dokumentu faktury z dokumentem zapłaty) lub rozrachunków (skojarzenie dekretów powstałych w wyniku zaksięgowania faktury i zapłaty), pozwala na sprawne kojarzenie płatności i dokumentów.
 • Moduł pozwala na częściowe rozliczanie należności i zobowiązań,
 • Obszar ten poprzez prowadzenie ewidencji ewidencja saldowania wzajemnych należności i zobowiązań, jakie wynikają z dokumentów sprzedaży i zakupu w ramach tego samego podmiotu lub w ramach różnych podmiotów (kompensaty jedno- i wielostronne), umożliwia elastyczne wystawianie kompensat
 • Poprzez sprawne generowanie upomnień i not odsetkowych, zarówno pojedynczych, jak i zbiorczych moduł wspiera zapewnienia płynności finansowej.


Wielowalutowość

 • Moduł gwarantuje automatyczne pobieranie kursów NBP,
 • Możliwość naliczania różnic kursowych - po zaksięgowaniu raportu bankowego/kasowego dokumenty różnic kursowych mogą być automatycznie księgowane,
 • Narzędzie to jest wyposażone w mechanizm wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej (tzw. magazyn walut), który pozwala na monitorowanie prawidłowego rozchodowania waluty po odpowiednich kursach wynikających z operacji przychodowych.

Uwzględnienie specyfik produktów finansowych

 • Możliwość obsługi leasingu, również leasingu walutowego,
 • Moduł zapewnia obsługę lokat różnych typów (nocnych, odnawialnych i nieodnawialnych, terminowych, oraz walutowych).


Środki trwałe

 • Ewidencja składników majątku trwałego
 • Organizacja ksiąg inwentarzowych w wielopoziomową strukturę drzewa pozwala na ewidencję majątku trwałego,
 • Prowadzenie płynnej ewidencji wyposażenia
 • Sprawna ewidencja wyposażenia,
 • Czytelny wykaz wszystkich składników majątku trwałego, jakie są wykorzystywane w przedsiębiorstwie,
 • Możliwość zdefiniowania wielu parametrów na kartotece środka trwałego, takich jak: osoba odpowiedzialna za dany środek trwały, , miejsce, gdzie znajduje się środek, czy metody i stawki umorzenia i amortyzacji,
 • Ewidencji wszelkich zdarzeń związanych ze środkiem trwałym/wartością niematerialną i prawną na bazie stosownych dokumentów, takich jak przyjęcie składnika majątku trwałego, likwidacja składnika majątku trwałego, zwiększenie lub zmniejszenie wartości, amortyzacja, czy zmiana osoby odpowiedzialnej,
 • Możliwość rejestracji umów leasingowych, zarówno tych w walucie polskiej, jak i w walutach obcych,
 • Stała kontrola harmonogramu wszystkich spłat rat leasingowych.


Amortyzacja składników majątku trwałego

 • Moduł pozwala na automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych w danych okresach wskazanych przez użytkownika,
 • Możliwość uzależnienia wielkości utworzonych odpisów od wskazanej w księdze inwentarzowej metody oraz stawki,
 • Dwutorowa amortyzacja środków trwałych w ujęciu bilansowym (według Ustawy o Rachunkowości lub według MSR/MSSF)
 • ujęcie podatkowe,
 • Możliwość wstrzymania naliczania amortyzacji środków trwałych serwisowanych do momentu ich naprawy i ponownego przesunięcia do użytkowania,
 • Możliwość komfortowego przygotowania planu amortyzacji oraz zestawienia odpisów planowanych i rzeczywistych.

Dynamiczne raportowanie

 • Możliwość prostego uzyskiwania dokładnych danych dotyczących wskazanych środków trwałych, z możliwością zaznaczenia zakresu analiz na bazie rozbudowanej listy parametrów.