Zawsze aktualne informacje na temat działalności firmy

Oprogramowanie Comarch ERP XL wyposażone jest w rozwiązanie analityczne Business
Intelligence, które dostarcza wszystkich analiz, jakie są niezbędne, aby dostarczyć potrzebnej wiedzy, na które możemy oprzeć podejmowanie decyzji, zarówno kadrze zarządzającej, jak i pracownikom.

Funkcjonalności programu Comarch ERP XL Analiza i Raporty

Szybki i wygodny dostęp do informacji

  • Raporty obejmujące wszystkie procesy zachodzące w firmie, dostępne w wielu układach i przekrojach (tabele, wykresy, mapy),
  • Możliwość samodzielnego tworzenia raportów w prosty sposób, za pomocą myszki („przeciągnij i upuść”),
  • Program posiada w standardzie kilkadziesiąt predefiniowanych, gotowych do zastosowania analiz,
  • Funkcja automatycznych powiadomień i alertów e-mail o wszystkich nieplanowanych odchyleniach,
  • Moduł jest wygodnym narzędziem pracy dla osób pracujących poza biurem, dzięki dostępowi do analiz za pośrednictwem przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej oraz urządzeń mobilnych.


Kompleksowy controlling - wiedza o każdym obszarze działalności firmy


Handel i logistyka

Obszar ten pozwala na kompleksowe raportowanie danych związanych z transakcjami sprzedaży towarów i usług również przy uwzględnieniu rabatów i promocji, stanów i ruchów magazynowych, transakcji zamówień, ofert oraz zakupów.

W ramach obszaru Logistyka można również prowadzić analizy w oparciu o wybrane dane GUS.

CRM

Obszar ten dostarcza wiedzy o efektywności w poszczególnych etapach kampanii marketingowej. Za jego pomocą można również kontrolować przychody, koszty i ilości sprzedawanych towarów w ramach kampanii. Dzięki szczegółowej analizie moduł pozwala na uzyskanie dokładnej informacji, z której mogą korzystać zarówno sprzedawcy, jak i osoby zarządzające całym procesem strategii marketingowej.

Wyniki operacyjne pełen obraz zawsze aktualnych wyników finansowych firmy i znacznie upraszcza planowanie i rozliczenia podatkowe. Jest to możliwe dzięki dostępowi do informacji na temat przychodów i kosztów, zarówno całej firmy, jak i jej pododdziałów, w rozbiciu na dowolne kategorie (rodzaj kosztu, Miejsce Powstawania Kosztów, projekt itp.).

Płatności

Obszar Płatności pozwala na raportowanie i analizę zarówno już rozliczonych płatności, jak i nierozliczonych należności i zobowiązań firmy, umożliwiając tym samym na szczegółowy monitoring historycznych rozliczeń (np. stan należności odbiorców na wybrany dzień, raport informujący o terminowości wpłat dla danego kontrahenta), oraz na bieżącą kontrolę należności i zobowiązań (np. raport pokazujący należności przeterminowane o 60 dni). Wiedza o stanie i strukturze płatności ma bardzo duże znaczenie dla zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa.

Księgowość

Obszar ten umożliwia pełną analizę obrotów i sald na kontach księgowych oraz generowanie zestawień księgowych określanych przez użytkownika. Obroty i salda można analizować w zależności od typu konta (bilansowe, wynikowe, pozabilansowe), waluty zapisów, czy wybranej klasy kont. Użytkownik ma jednocześnie wgląd w zestawienia księgowe tworzone w systemie Comarch ERP XL, np. w bilans, rachunek przepływów pieniężnych, rachunek zysków i strat. Dane z obszaru księgowego dzięki narzędziom Business Intelligence zyskują wartość w świetle rachunkowości zarządczej, stając się bazą do podejmowania decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa.

Produkcja

Obszar ten umożliwia na uzyskanie pełnej informacji na temat konkretnych etapów procesu produkcyjnego, zleceń produkcyjnych, oraz czasochłonności wykonania operacji przy wykorzystaniu określonych zasobów w przedsiębiorstwie. Dzięki szczegółowym analizom produkcji możliwe jest monitorowanie każdego, nawet najdrobniejszego elementu całego procesu, co pozwala zarządzającym na szybkie reagowanie w wypadku wszelkich usterek technicznych, poszczególnych maszyn, odstąpień od planu oraz innych czynników, które mogą obniżyć rentowność firmy. Wpływa to wprost na podejmowanie trafnych decyzji i umożliwia natychmiastową reakcje na wszelkie nieprzewidziane w planie okoliczności.

Wizyty i transport

Pozwala na wspieranie dokładnych analiz wysyłek paczek i dokumentów oraz wizyt handlowych i wydatków pracowników. W ramach tego obszaru możemy m.in. prowadzić analizy wysłane wszystkich firmowych dokumentów i paczek z uwzględnieniem kryterium rodzaju transportu, czasu konkretnego spedytora itp. Dodatkową właściwością tego obszaru jest wspomaganie także CRM, poprzez dokładną analizę wizyty Twoich handlowców u kontrahenta. Analizy tego typu dotyczyć mogą wielu czynników, jakie opisują działania handlowe prowadzone w terenie, np. kosztów i przychodów, czasu dojazdu, liczby ofert odrzuconych itp. Współpraca obszaru Wizyty i transport z obszarem CRM jest także widoczna w obrębie analiz dotyczących pracowników, jak np. analiza ich wydatków na delegacje.

Business scorecard

Zestawienie, za pomocą którego określisz od kilku do kilkunastu wskaźników nazywanych Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności, jakie są swoistymi „barometrami” kondycji firmy. Obszar ten dzięki możliwości dokonywania stałej analizy wartości oraz trendu tych wskaźników, i porównania z wartościami pożądanymi pozwoli Ci na łatwe ocenienie czy kierunek, w którym zmierza firma, jest właściwy.

Budżetowanie

Obszar to nieoceniona pomoc w procesach określania i realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa, jest to możliwe dzięki proste generowanie wielowariantowych budżetów, np. opartych na scenariuszach optymistycznych, pesymistycznych, realistycznych, a następnie stały monitoring stopnia realizacji budżetu.

Data mining

Obszar ten pozwala na odnajdywanie ukrytych zależności między danymi i prognozowania przyszłych wartości, np.: analiza koszyka zakupów klientów, segmentacja klientów, prognoza sprzedaży.

Wykorzystywanie najnowszych rozwiązań

Prezentowane powyżej Analizy Business Intelligence można zainstalować i korzystać z nich na wielu systemach operacyjnych, w tym również na najnowszym systemie Windows 10.

Comarch BI Point

Jest najnowszą aplikacją Comarch Business Intelligence, której adresatami są głównie kadra zarządzająca, analitycy oraz dział controllingu w przedsiębiorstwie. Celem, przyświecającym tworzeniu aplikacji było powstanie rozwiązania jak najbardziej intuicyjnego i przyjaznego użytkownikowi. Szczególną uwagę zwróciliśmy na to, by program ten cechował się prostotą obsługi, eleganckim interfejsem formy i dostępnością na różnego rodzaju urządzeniach.

Wszystkie funkcje aplikacji są dostępne za pomocą sieci Internet, zatem użytkownik ma dostęp do swoich i udostępnionych przez innych informacji, z dowolnego miejsca na świecie za pomocą komputera, jak również urządzeń mobilnych.